MojKredit

Цел на политиката

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја користите веб страната: www.mojkredit.mk. Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, ги собира само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствари законските задачи и овластувања.

Оваа политика дава општи информации и за начинот на одговор на Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, на било какво нарушување на безбедноста на личните податоци, како и други права на субјектите на личните податоци кои им се гарантираат согласно Законот за заштита на личните податоци.


Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.23/2-2 Скопје.

Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, личните податоци ги обработува во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.


Чии податоци се собираат

При посета на веб страната, Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, собира податоци за:

 • посетителите на веб страната,
 • лицата кои аплицираат за кредит преку веб страната и
 • лицата кои испраќаат порака директно на веб страната.

Категории на податоци кои се обработуваат

1.При посетата на веб страната серверот, за секој посетител креира логови соследниве податоци:

 • Интернет протокол (IP) адреса,
 • Уредот од кој пристапува,
 • Оперативниот систем,
 • Видот на пребарувачот,
 • Страните кои ги посетува на нашата вебстрана и времето кое го минува на секоја страна;
 • URL на страната која гоп рефрлила на нашат авеб-страна,
 • Јазикот на пребарувачот кој го користи и
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

2. При аплицирање за кредит преку веб страна, за секое лице кое аплицира се обработуваат следниве податоци:

 • Име и презиме,
 • Телефонски број,
 • Е-маил адреса,
 • Адреса,
 • ЕМБГ,
 • Број од здравствена картичка,
 • Податоци за работното место,
 • Износ на плата,
 • Должина на стаж и
 • Брачна состојба.

3. При праќање на порака директно на веб страната, за секој испраќач се обработуваат следниве податоци:

 • Име и презиме,
 • Телефонски број,
 • Е-маил адреса и
 • Други информации кои испраќачот ги споделил како содржина на пораката.

Како се собираатличните податоци

Личните податоци за:

 • посетителите на веб страната, се собираат при посета на веб страната www.mojkredit.mk,
 • лицата кои аплицираат за кредит преку веб страната, при аплицирање за кредит и
 • лицата кои испраќаат порака директно на веб страната, при испраќање на пораката.

Начела за заштита на личните податоци

Сите лични податоци кои се обработуваат од Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, се:

 • Обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин,
 • Собираат за конкретни, јасни и легитимни цели,
 • соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на целите заради кои се обработуваат,
 • точни и каде што е потребно, ажурирани, при што ќе се преземат сите соодветни мерки за навремено бришење или корегирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле обработени и
 • обработени на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита однеовластена или незаконскао бработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

На субјектите на личните податоци, им се обезбедените следните права:

 • правото да биде информиран,
 • правото за пристап,
 • правото за исправка и дополнување на своите лични податоци,
 • правото да се избришат личните податоци,
 • равото на ограничување на обработката,
 • правото на пренос,
 • правото на приговор и
 • правото на автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи и профилирање.

Обработка на лични податоци заради маркетинг:

Ние обработуваме Лични податоци за маркетинг цели. Доколку таквата обработка е врз основа на Ваша согласност, Вие имате право да ја повлечете таквата согласност во секое време. Доколку пак обработката не е врз основа на Ваша согласност, Вие може да одбиете да добивате такви известувања во секое време, исто така. Со цел да ја повлечете Вашата согласност за добивање на маркетинг материјали, ве молиме да испратите порака на нашите контакти или управувајте со Вашите согласности преку нашите Достапни канали. Насоките за повлекување на согласноста се исто така вклучени во нашата маркетинг комуникација.

Општите информации за нашите услуги и воведните или помошните информации или известувања заради иземни во условите или тарифата или информации поврзани со исполнување на обврските од договор кој сме го склучиле со Вас (пр. Известувања за доцнење со уплати, долгови, раскинување на договор итн.) не се сметаат за маркетинг. Во овие случаи, Вие не можете да одбиете да добивате такви информации.


Категориите на корисници на лични податоци

Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, нема да споделува податоцизапосетителите на веб страната www.mojkredit.mk, со трети лице, освен со надворешниот соработник кој раководи со веб страната.

Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, нема да споделува податоци за лицата кои аплицираат за кредит преку посета на веб страната www.mojkredit.mk, со трети лице, освен со Македонското кредитно биро, во процесот на одобрување на кредитот и со сметководственото биро, во процесот на исплата на кредитот.

Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, нема да споделува податоци за лицата кои испраќаат порака директно на веб страната www.mojkredit.mk, со трети лица.


Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собира Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, се чуваат во согласност со закон и во временски периодкој е потребен за постигнување на целта на обработката.

За дополнителни информации и/или остварување на правата за заштита на лични податоци, може да биде контактиран офицерот за заштита на лични податоци Маријана Крстевска, од Скопје, на следната е-маил адреса: marijana.krstevska@mojkredit.mk


Постапување во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци

Во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци, Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, веднаш и не подоцна од 72 часа откако дознал за истот ќе ја извести Агенцијата за заштита на личните податоци, за нарушувањето на безбедноста на личните податоци.


Право на поднесување на барање до Агенција за заштита на лични податоци (АЗЛП)

Доколку субјектот на лични податоци смета дека начинот накој Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје, ги обработува неговите лични податоци ги повредувао дредбите на Законот за заштита на личните податоци, може да поднесе барање до Агенцијата за заштита на лични податоци како надзорно тело, покоја Агенцијата за заштита на лични податоци, ќе се постапува на ист начин како и секое друго поднесено барање, согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Барањето може да се поднесе преку веб страната на Агенцијата за заштита на лични податоци или на било кој начин преку контакт информации објавени во делот за КОНТАКТ на веб страната: dzlp.mk.


Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и активностите на Финансиското друштво МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје.


Скопје, 01.02.2022 година

Финансиско друштво
МОЈ КРЕДИТ ДООЕЛ Скопје