MojKredit

Тарифник на услуги на

ФД Мој Кредит

1.Надоместоци на услуги по кредити
Административен надоместок за писмено известување (30ти ден во доцнење)900.00 мкд
Административен надоместок за писмено известување (60 ти ден во доцнење)1,500.00 мкд
Административен надоместок за раскинување на договор за доцнење над 75 денадо 6,000.00 мкд
2.Трошоци во случај на доцнење (нередовна отплата на кредитот)
Еднократен надомест на секои девет дена доцнење за секој ануитет600.00 мкд

Надоместоците од точките 1 и 2 се пресметуваат и наплатуваат во денари и не се вклучени во пресметката на СВТ. Овие надоместоци самостојно или во комбинација со кој било друг надоместок не може да надминат 60% од износот на одобрениот кредит во текот на целиот период на важност на договорот.